USAF Dojo Events for Yoko Okamoto

 • 2015
  October
  28 - 29
  View Details
  YOKO OKAMOTO, Shihan, to SEATTLE AIKIKAI
  Seminar
 • 30 - 31
  View Details
  YOKO OKAMOTO, Shihan, to PORTLAND AIKIKAI
  Seminar
 • 2016
  October
  20 - 22
  View Details
  YOKO OKAMOTO, Shihan, to SEATTLE AIKIKAI
  seminar
 • 2017
  September
  29 - Oct 01
  View Details
  YOKO OKAMOTO, Shihan, to Monteregie Aikikai
  Seminar
 • 2024
  April
  05 - 07
  View Details
  Yoko Okamoto, Shihan, to Monteregie Aikikai
  International Aikido Seminar